Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden (AV) van MindAwareness. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de door MindAwareness aangeboden diensten of gebruik maakt van of een bestelling plaatst via www.MindAwareness.nl en bevatten belangrijke informatie voor u als Gebruiker en Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens t.a.t. op te vragen door een e-mail te sturen naar info@MindAwareness.nl.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen & Toepasselijkheid

Artikel 3 – Offertes, Aanbiedingen, Acties & prijzen

Artikel 5 – Overeenkomst

Artikel 6 – Uitvoering door, rechten van en verplichtingen voor MindAwareness

Artikel 7 – Rechten van en verplichtingen voor de Klant

Artikel 8 – Ontbinding, opschorting, opzegging & annulering

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12 – Persoonsgegevens

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Artikel 14 – Persoonsgegevens

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MindAwareness: de eenmanszaak MindAwareness, gevestigd te Horst en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 88553736
 • Klant: is de natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd en/of met MindAwareness een Overeenkomst is aangegaan.
 • Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de Website van MindAwareness bezoekt en gebruikt.
 • Overeenkomst: de tussen MindAwareness en Klant gesloten Overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.
 • Informatie: alle type gegevens afkomstig van de Klant.
 • Website: www.MindAwareness.nl
 • Schriftelijk: In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede inbegrepen de via e-mail of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten.

Artikel 2 – Algemeen & Toepasselijkheid

 1. Op Overeenkomsten tussen MindAwareness en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Overeenkomst komt officieel tot stand bij schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging, of door accordering via de Website bij het plaatsen van een online bestelling, of een akkoord via een online formulier. Met ondertekening verklaart de Klant dat er kennis is genomen van de algemene voorwaarden van MindAwareness en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uitgebrachte offerte, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en gesloten Overeenkomsten tussen MindAwareness en de Gebruiker en/of Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door MindAwareness zijn ingeschakeld en/of ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
 6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, derden en/of leveranciers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. MindAwareness heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, om bijvoorbeeld (nieuwe) wettelijke eisen om te zetten/te verwerken of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. Mocht zo’n wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhouden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, dan word de Klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt, waar nodig, aanvullende toestemming gevraagd.

Artikel 3 – Offertes / Aanbiedingen / Acties & prijzen

 1. Alle offertes, aanbiedingen en acties van MindAwareness zijn niet bindend, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Offertes van MindAwareness zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan MindAwareness.
 3. MindAwareness kan niet aan een offerte, aanbieding of actie houden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte, aanbieding en actie een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval heeft MindAwareness het recht de informatie aan te passen.
 4. Offertes, aanbiedingen en acties van MindAwareness zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de gehele offerte.
 5. Een samengestelde offerte, aanbieding of actie verplicht MindAwareness niet tot het verrichten (van een gedeelte) van de offerte.
 6. De informatie (inclusief prijzen) in de offertes, aanbiedingen en acties gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen, aanbiedingen, Overeenkomsten of acties.
 7. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief overige heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst geldt als gesloten vanaf het moment dat de Klant Schriftelijk een mededeling aan MindAwareness verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte, aanbieding of actie.
 2. Een gesloten Overeenkomst kan enkel met wederzijdse schriftelijke goedkeuring worden gewijzigd.
 3. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd (traject) is aangegaan.
 4. Afspraken over de duur van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. MindAwareness is nimmer aansprakelijk voor eventuele vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht.
 5. Nadat de duur van een Overeenkomst voor bepaalde duur is verstreken, kan de Klant geen aanspraak meer maken op de niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook, tenzij in overleg met de Klant schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – uitvoering door, rechten voor en verplichtingen van MindAwareness

 1. Ondanks dat MindAwareness bij uitvoering van de Overeenkomst zoveel als mogelijk het beoogde resultaat zal nastreven, geeft MindAwareness derhalve geen garantie af omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. Indien de Klant een of meerdere klachten aan MindAwareness kenbaar maakt, zal MindAwareness met de Klant in overleg treden met betrekking tot het vinden van een passende oplossing maar is hiertoe niet verplicht.
 3. MindAwareness is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals recensies de naam, (bedrijfsnaam), functie, leeftijd en geslacht na toestemming van de Klant te gebruiken op haar online kanalen zoals, maar niet beperkt tot, de Website en Sociale Media platformen.
 4. Tijdens de duur van de cursus, traject en/of programma heeft MindAwareness het recht de desbetreffende inhoud te wijzigen, te verwijderen en/of aan te vullen.

Artikel 6 – rechten en verplichtingen van de Klant

 1. De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant heeft het recht om korte teksten/kleine afbeeldingen te delen via persoonlijke online kanalen mits dit gebeurt met vermelding van en verwijzing naar en de naam van het account en de Website van MindAwareness.

Artikel 7 – Annulering en Verplaatsing Reserveringen

 1. Annuleringen: a. Annuleringen van reserveringen tot één week voor de ceremoniedatum zijn kosteloos. b. Bij annuleringen in de week van de ceremonie wordt 30% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 2. Verplaatsingen: a. Indien je de reservering wilt verplaatsen, worden de annuleringskosten in mindering gebracht op de factuur van de nieuwe datum.
 3. Procedure: a. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld, bij voorkeur per e-mail, met vermelding van de reserveringsgegevens. b. Bij verplaatsingen is het noodzakelijk om de nieuwe gewenste datum tijdig door te geven en deze is onderhevig aan beschikbaarheid.
 4. Betaling van Annuleringskosten: a. Annuleringskosten dienen binnen 14 dagen na de annulering te worden voldaan. b. Het niet tijdig voldoen van de annuleringskosten kan leiden tot verdere maatregelen conform de geldende wet- en regelgeving.

Door een reservering te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringen en verplaatsingen. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in financiële verplichtingen conform bovenstaande bepalingen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Facturatie en betaling gebeurt altijd vooraf, tenzij door MindAwareness anders is vermeld of aangegeven.
 2. Betaling van alle facturen die door MindAwareness worden verstrekt, dient door de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum op een door MindAwareness aan te geven wijze in euro’s gedaan te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. MindAwareness is gerechtigd om al haar werkzaamheden omtrent de opdracht neer te leggen en uit te stellen totdat de Klant zijn/haar verplichting tot betaling van de (termijn)factuur heeft voldaan.
 4. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om het overeengekomen totaalbedrag voor een programma of traject in termijnen te betalen. MindAwareness vermeldt de uiterlijke betalingstermijnen, waaraan de Klant zich dient te houden in de Overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. MindAwareness heeft alles in het werk gesteld om het gebruik van de Website probleemloos te laten geschieden. MindAwareness kan helaas niet garanderen dat de Website geen virussen en/of bugs bevat. Ook heeft MindAwareness niet de mogelijkheid om de volledige functionaliteit en accuraatheid van de Website te garanderen. MindAwareness sluit dan ook alle aansprakelijkheid ten aanzien van functionaliteit en accuraatheid van de Website uit.
 2. MindAwareness is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij de schade een gevolg is van van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MindAwareness.
 3. Aansprakelijkheid van MindAwareness voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, of fysieke- emotionele en/of mentale schade, of schade ontstaan door verlies van datagegevens, of verminkte of vergane gegevens of materialen, is uitgesloten.
 4. Onverminderd het hierboven bepaalde is iedere aansprakelijkheid van MindAwareness beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Klant gesloten verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien MindAwareness onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van maximaal 2 maal de factuurwaarde van de Overeenkomst. het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.). Indien de factuurwaarde van de opdracht een bedrag van €3.750,- overstijgt, is de aansprakelijkheid van MindAwareness in ieder geval beperkt tot €7.500,-.
 5. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens sessie, cursus, traject of online programma. MindAwareness kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde en/of tegenvallende resultaten.
 6. De inhoud van de sessies, het programma en/of de online cursus zijn niet bedoeld ter vervanging van (medisch) advies van (huis)arts, specialist of psychiater. Het gebruik van de diensten en producten van MindAwareness en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de (inhoud) van deze diensten en producten, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de Klant. MindAwareness aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid en behoudt het recht om elke vorm van contact en begeleiding te staken wanneer MindAwareness het nodig acht dat de Klant eerst contact legt met een arts, medisch specialist, psychische hulpverlening, ggz of psycholoog.

Artikel 11. Overmacht

 1. MindAwareness is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid vanuit overmacht die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen van derden in het bedrijf van MindAwareness worden daaronder begrepen.
 2. Zodra het voor MindAwareness blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie of zodra de overmacht situatie langer dan 60 dagen aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien MindAwareness ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft MindAwareness het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen) gedeelte separaat te factureren. De Klant is verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van MindAwareness persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. MindAwareness  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. (https://www.MindAwareness.nl/privacy-beleid/)

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. De Klant is in geen enkele vorm toegestaan om het intellectuele eigendom van MindAwareness of alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, cursussen, templates, video’s, foto’s, databases, werkboeken, online trainingen, programma’s, trajecten (gezamenlijk “beschermd eigendom” genoemd) – al dan niet met referentie naar of volgens de methode van MindAwareness – te kopiëren, te delen, aan te bieden of over te dragen tenzij hiervoor door MindAwareness schriftelijk toestemming is gegeven.
 2. De Klant krijgt voor een door MindAwareness bepaalde tijd toegang tot online materiaal. Indien hier onderling niets over is afgesproken, betreft dit een duur van 6 maanden vanaf het moment dat de cursus of programma is beëindigd.
 3. De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, databases en domeinnamen, zijn het eigendom van MindAwareness en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de Website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel elders ter beschikking te stellen zonder toestemming van MindAwareness.
 4. Alle door MindAwareness tot stand gebrachte (originele van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van MindAwareness, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 5. MindAwareness is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de Klant op de servers van MindAwareness plaatst. Indien de door de Klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de Klant MindAwareness vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de Klant.

MindAwareness

www.MindAwareness.nl

Kamer van Koophandel       : 88553736

Aangemeld bij KvK                : Horst

Laatste wijziging                    : december 2022

Extra documenten                 : AV bijlage

×